Gastenboek

Wing Chun Academie

Don't Think, Just Feel !

International Martial Arts Award Master of the Year 2018.

Onze Huisreglementen

 • Lidmaatschap en lidgelden
 • Alvorens te kunnen toetreden tot de school, heeft ieder nieuw lid een gesprek met Sifu Lorenzo Bombello. Zo kan deze beoordelen of het nieuwe lid al dan niet geschikt is om deze stijl te beoefenen. Het is echter enkel en alleen Sifu Lorenzo Bombello die de toetreding van een nieuw lid kan aanvaarden of weigeren. Het lidgeld wordt betaald per jaar of om de 6 maanden ( meerprijs van 10 euro ). Dit bedraagt 600 Euro voor een volwassene en 125 euro voor een kind. Kledij wordt tevens bij aanvang van de tweede maand verzocht aan te schaffen. Dit alles rekening houdend met de inflatie van sporthal en winkels. De verzekering en administratiekost dient zo snel mogelijk betaald te worden, dit bedraagt momenteel 75 euro. De lidgelden dienen steeds uit eigen beweging betaald te worden, zonder dat de lesgever er om moet vragen. Betaald een lid per 6 maand moet dit binnen een termijn van 15 dagen in orde gebracht hebben, zoniet wordt dit lid geschorst tot de betaling gebeurd is. Gebeurd dit nogmaals, dan wordt het lid uitgesloten.
  Indien 1 van de leden (tijdelijk of definitief) met de stijl wil stoppen, dient dit lid eerst instructies te vragen aan Sifu Lorenzo Bombello. Er zijn in het verleden al leerlingen geweest die later terug zouden willen starten. Deze die instructies vroegen hebben altijd de kans, over anderen moet worden nagedacht.

 • Reglement van Wing Chun Academie Zelzate VZW


 • Schoolreglement leerlingen

  Wing Chun Academie zelzate VZW
  Grotebaan 164/1002, 9920 Lovendegem
  Telefoonnummer : GSM: +32468152013
  BANK KBC
  IBAN : BE47 7360 1796 6080
  BIC : KREDBEBB
  Btw nummer :BE 0643.470.2841. Onder leerling wordt verstaan ieder lid van Wing Chun Academie Zelzate vzw, al dan niet in het bezit van een instructeurslicentie.
Voor de instructeurs kan een bijkomende reglementering van toepassing zijn.

2. De leerling verbindt er zich toe de uren van de lessen te respecteren. Gelieve dus op tijd te zijn. ( 15 minuten voor de aanvang van de les )

3. Is de leerling te laat, dan brengt die bij het betreden van de zaal een groet naar de foto van onze Grootmeester en de Si-Fu.
Dit is geen religieuze handeling, maar een Aziatische traditie. Wij zijn een Chinese Vechtkunst Academie.

4. De leerling is steeds in uniform. Zwarte broek en T-shirt zijn te bekomen bij de organisatie. Kledij is steeds proper gewassen en gestreken.

5. Kostprijzen van kledij en dergelijke meer, zijn opgenomen in de jaarlijkse informatiebrochure.

6. In geval van prijsstijgingen bij de inkoop van onze producten kunnen wij de prijzen aanpassen.
In dit geval zal de nieuwe prijs steeds worden medegedeeld aan de leerlingen en aangepast worden op onze site.

7. De leerling zorgt voor bijkomende beschermende kledij : tok, scheen en handbeschermers zijn verplicht en kunnen verkregen worden binnen de organisatie. Ontstaan er verwondingen door het niet dragen van deze bescherming zal noch de Wing Chun Academie Zelzate vzw of onze verzekering tussen komen in de kosten die hierdoor veroorzaakt worden.

8. Vanwege het blessuregevaar worden tijdens de lessen geen kettingen, armbanden, ringen of andere juwelen gedragen. Oorringen en piercings worden afgeplakt of uitgedaan.

9. Voor en tijdens de les zijn alcohol en drugs ten strengste verboden. Ook kauwgom tijdens de les is verboden.

10. Wing Chun is close-combat, gelieve dus voor een frisse adem en lichaamsgeur te zorgen. Nagels dienen proper te zijn en kortgeknipt. Valse nagels of gelnagels zijn niet toegelaten.11. Vermijdt een lichaamshouding aan te nemen die uitdaagt of verkeerd kan begrepen worden, geen voor de borst gekruiste armen, geen handen in de zakken of op de heupen. Wanneer we zitten blijven de voeten op de grond !

12. De leerling toont steeds het nodige respect voor de medeleerling en de Si-Fu of lesgever.

13. De leerling gebruikt de aangeleerde techniek enkel uit zelfverdediging.

14. De leerling betaald de jaarlijkse bijdrage steeds volgens de contractuele bepalingen van het lidmaatschapscontract. Vernoemde bedragen zijn steeds BTW inbegrepen. Documenten die nodig zijn zullen enkel ter plaatse afgegeven worden en nooit verzonden worden via de post.

15. de leerling betaald de jaarlijkse verzekering en de administratiekost steeds in de laatste maand voor het vervallen van het jaar waarin hij lessen heeft gevolgd.

16. De verzekeringspremie en administratiekost bij Wing Chun Academie Zelzate vzw bedraagt 75 euro per jaar. Na betaling van de verzekeringspremie ontvangt de leerling een betalingsbewijs.

17. De leerling meld zich bij het betreden van de zaal aan. Het register geeft ons een indicatie van het aantal gevolgde lessen.

18. De leerling dient regelmatig ( met een minimum van 50 % ) aanwezig te zijn bij de lessen, vooraleer een overgang naar een hogere graad kan overwogen worden.

19. De leerling gaat geen examens afleggen op de nationale stages zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zijn Si-Fu.

20. De leerling die een andere Martial Art heeft aangeleerd is verplicht dit te melden bij de inschrijving. De leerling kan enkel les volgen in andere Wing Chun federaties na schriftelijke goedkeuring van Si-Fu Lorenzo Bombello. Daaronder vallen zowel de gewone lessen of de privé lessen en voor zolang hij lid is van de organisatie. Si-Fu Lorenzo Bombello kan beslissen een einde te maken aan het contract van iedere leerling die dit niet gerespecteerd heeft.21. De namen van de leerlingen die mogen deelnemen aan een examen worden afgeroepen de laatste les voor het examen.

22. De leerling die mensen meebrengt naar de les, stelt deze voor aan de Si-Fu. “ Probleemmakers” worden bij voorkeur thuis gelaten.

23. Aangeleerde technieken worden niet verder onderwezen door de leerling aan derden. Bij niet naleving kan er een onmiddellijke stopzetting van het contract volgen.

24. Een leerling is gemachtigd om zelf les te geven wanneer deze daarvoor een cursus heeft gevolgd bij Si-Fu Lorenzo Bombello, voldaan heeft aan de voorwaarden en geslaagd is in het schriftelijk en mondeling examen.

25. Wanneer een leerling deelneemt aan een stage is deze verplicht het stageboekje bij zich te hebben.

26. Bijzondere voorwaarden om van LG4 over te gaan naar LG5 : minimaal 2 stages te hebben meegedaan.

27. Bijzondere voorwaarden om van LG8 over te gaan naar LG9 : minimaal 4 stages te hebben meegedaan.

28. Er is een jaar wachttijd om te kunnen overgaan van LG8 naar LG9, leerlingen die privé les volgen vormen hierop een uitzondering.

29. Bijzondere voorwaarden om van LG12 over te gaan naar 1TG : minimaal 6 stages te hebben meegedaan.

30. Een zomerkamp telt voor 2 stages.31. Een lid is pas ingeschreven als alle bijdrages zijn betaald en het lidmaatschapscontract ondertekend is.

32. In onze Academie is het ten strengste verboden om te filmen of foto’s te nemen zonder voorafgaande toestemming van de raad van bestuur.

33. Een lesuur duurt 75 minuten voor volwassenen en 50 min voor een kind.

34. Op feestdagen is er geen les.

35. Op vraag van de raad van bestuur kan er gevraagd worden om een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen. Wanneer het document ongunstig is kan de leerling geweigerd worden.

36. De leerling probeert om zoveel mogelijk volgens de regels van de “ Wu Te “ te leven.

37. De leerling dient regelmatig onze website na te kijken op eventuele updates van het huisreglement.

38.. Het lidmaatschap van een leerling kan enkel bevroren worden na het ontvangen van een attest van een geneesheer en dit als de periode van afwezigheid langer is dan 6 weken.

39. Gevallen waarbij Wing Chun Academie Oost-Vlaanderen vzw het voorrecht behoudt om zonder verbrekingsvergoeding eenzijdig het contract te verbreken zijn :

40. De leerling is 3 maanden afwezig in de les. Word buiten gezet zonder enige terugbetaling ( ten zei ernstig ziekte of breuken )
of iets te laten weten aan de directie41.- De leerling betaalt de jaarlijkse verzekering en administratiekost niet.

42.- Na 3 mondelinge verwittigingen op overtredingen van het huisreglement.

43.- Bij sterke vermoedens van crimineel gedrag.

44.- In geval van overmacht waarbij de lesgever zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. ( Zijnde langdurige ziekte, ongeval, sterfgeval )

45.- Leden die andere Wing Chun stijlen promoten binnen onze vzwMedisch Attest :


 • Een jaarlijkse medische controle is verplicht. Je kan deze formulieren ook aanvragen bij ons wing chun academie zelzate vzw.
  De medisch fiche wordt ingevuld door een dokter. Een exemplaar wordt bijgehouden door het lid en één exemplaar blijft bij de clubverantwoordelijke.

  Op onze Foto affiche / klikken of via deze Link...of pdf

  en Wettige Verdediging:


 • Deze discussie is er geleidelijk gekomen en blijft nog steeds een delicaat onderwerp zowel bij de man in de straat als in de politieke wereld.

  Op onze Foto affiche / klikken of via deze Link...of Zie hier meer