"Wing Chun Feniks"

Wing Chun Feniks vzw
"Don't Think, Just Feel!"

Worldwide Grandmaster Martial Arts Award.

Gastenboek

"Wing Chun Academie Zelzate vzw."

Reglement van Wing Chun Academie Zelzate VZW

Huisreglementen


Schoolreglement leerlingen


1.
Onder leerling wordt verstaan ieder lid van Wing Chun Academie Zelzate vzw, al dan niet in het bezit van een instructeurslicentie.
Voor de instructeurs kan een bijkomende reglementering van toepassing zijn.

2.
De leerling verbindt er zich toe de uren van de lessen te respecteren. Gelieve dus op tijd te zijn.
( 15 minuten voor de aanvang van de les )

3.
Is de leerling te laat, dan brengt die bij het betreden van de zaal een groet naar de foto van onze Grootmeester en de Si-Fu.

4.
De leerling is steeds in uniform. Zwarte broek en T-shirt zijn te bekomen bij de organisatie.
Kledij is steeds proper gewassen en gestreken.

5.
Kostprijzen van kledij en dergelijke meer, zijn opgenomen in de jaarlijkse informatiebrochure.

6.
In geval van prijsstijgingen bij de inkoop van onze producten kunnen wij de prijzen aanpassen.
In dit geval zal de nieuwe prijs steeds worden medegedeeld aan de leerlingen en aangepast worden op onze site.

7.
De leerling zorgt voor bijkomende beschermende kledij : tok, scheen en handbeschermers zijn verplicht en kunnen verkregen worden binnen de organisatie. Ontstaan er verwondingen door het niet dragen van deze bescherming zal noch de Wing Chun Academie Zelzate vzw of onze verzekering tussen komen in de kosten die hierdoor veroorzaakt worden.

8.
Vanwege het blessuregevaar worden tijdens de lessen geen kettingen, armbanden, ringen of andere juwelen gedragen. Oorringen en piercings worden afgeplakt of uitgedaan.

9.
Voor en tijdens de les zijn alcohol en drugs ten strengste verboden. Ook kauwgom tijdens de les is verboden en word aangezien als onrespectvol gedrag tegenover de Sifu.

10.
Wing Chun is close-combat, gelieve dus voor een frisse adem en lichaamsgeur te zorgen. Nagels dienen proper te zijn en kortgeknipt. Valse nagels of gelnagels zijn niet toegelaten.
11.
Vermijdt een lichaamshouding aan te nemen die uitdaagt of verkeerd kan begrepen worden, geen voor de borst gekruiste armen, geen handen in de zakken of op de heupen. Wanneer we zitten blijven de voeten op de grond !

12.
De leerling toont steeds het nodige respect voor de medeleerling en de Si-Fu of lesgever.

13.
De leerling gebruikt de aangeleerde techniek enkel uit zelfverdediging.

14.
De leerling betaald de jaarlijkse bijdrage steeds volgens de contractuele bepalingen van het lidmaatschapscontract. Vernoemde bedragen zijn steeds BTW inbegrepen. Documenten die nodig zijn zullen enkel ter plaatse afgegeven worden en nooit verzonden worden via de post.

15.
de leerling betaald de jaarlijkse verzekering en de administratiekost steeds in de laatste maand voor het vervallen van het jaar waarin hij lessen heeft gevolgd.

16.
De verzekeringspremie en administratiekost bij Wing Chun Academie Zelzate vzw bedraagt 75 euro per jaar. Na betaling van de verzekeringspremie ontvangt de leerling een betalingsbewijs.

17.
De leerling meld zich bij het betreden van de zaal aan. Het register geeft ons een indicatie van het aantal gevolgde lessen.

18.
De leerling dient regelmatig ( met een minimum van 50 % ) aanwezig te zijn bij de lessen, vooraleer een overgang naar een hogere graad kan overwogen worden.

19.
De leerling gaat geen examens afleggen op de nationale stages zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zijn Si-Fu.

20.
De leerling die een andere Martial Art heeft aangeleerd is verplicht dit te melden bij de inschrijving. De leerling kan enkel les volgen in andere Wing Chun federaties na schriftelijke goedkeuring van Si-Fu Lorenzo Bombello. Daaronder vallen zowel de gewone lessen of de privé lessen en voor zolang hij lid is van de organisatie. Si-Fu Lorenzo Bombello kan beslissen een einde te maken aan het contract van iedere leerling die dit niet gerespecteerd heeft.
21.
De namen van de leerlingen die mogen deelnemen aan een examen worden afgeroepen de laatste les voor het examen.

22.
De leerling die mensen meebrengt naar de les, stelt deze voor aan de Si-Fu. “ Probleemmakers” worden bij voorkeur thuis gelaten.

23.
Aangeleerde technieken worden niet verder onderwezen door de leerling aan derden.
Bij niet naleving kan er een onmiddellijke stopzetting van het contract volgen.

24.
Een leerling is gemachtigd om zelf les te geven wanneer deze daarvoor een cursus heeft gevolgd bij Si-Fu Lorenzo Bombello,
voldaan heeft aan de voorwaarden en geslaagd is in het schriftelijk en mondeling examen.

25.
Wanneer een leerling deelneemt aan een stage is deze verplicht het stageboekje bij zich te hebben.

26.
Bijzondere voorwaarden om van LG4 over te gaan naar LG5 : minimaal 2 stages te hebben meegedaan.

27.
Bijzondere voorwaarden om van LG8 over te gaan naar LG9 : minimaal 4 stages te hebben meegedaan.

28.
Er is een jaar wachttijd om te kunnen overgaan van LG8 naar LG9, leerlingen die privé les volgen vormen hierop een uitzondering.

29.
Bijzondere voorwaarden om van LG12 over te gaan naar 1TG : minimaal 6 stages te hebben meegedaan.

30.
Een zomerkamp telt voor 2 stages.
31.
Een lid is pas ingeschreven als alle bijdrages zijn betaald en het lidmaatschapscontract ondertekend is.

32.
In onze Academie is het ten strengste verboden om te filmen of foto’s te nemen
zonder voorafgaande toestemming van de raad van bestuur.

33.
Een lesuur duurt 75 minuten voor volwassenen en 50 min voor een kind.

34.
Op feestdagen is er geen les.

35.
Op vraag van de raad van bestuur kan er gevraagd worden om een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen.
Wanneer het document ongunstig is kan de leerling geweigerd worden.

36.
De leerling probeert om zoveel mogelijk volgens de regels van de “ Wu Te “ te leven.

37.
De leerling dient regelmatig onze website na te kijken op eventuele updates van het huisreglement.

38.
. Het lidmaatschap van een leerling kan enkel bevroren worden na het ontvangen van een attest
door een geneesheer en dit als de periode van afwezigheid langer is dan 6 weken.

39.
Gevallen waarbij Wing Chun Academie Oost-Vlaanderen vzw het voorrecht behoudt om zonder verbrekingsvergoeding eenzijdig het contract te verbreken zijn :

40.
De leerling is 3 maanden afwezig in de les. Word buiten gezet zonder enige terugbetaling
( ten zei ernstig ziekte of breuken )
of iets te laten weten aan de directie
41.
- De leerling betaalt de jaarlijkse verzekering en administratiekost niet.

42.
- Na 3 mondelinge verwittigingen op overtredingen van het huisreglement.

43.
- Bij sterke vermoedens van crimineel gedrag.

44.
- In geval van overmacht waarbij de lesgever zijn verplichtingen niet meer kan nakomen.
( Zijnde langdurige ziekte, ongeval, sterfgeval )

45.
- Leden die andere Wing Chun stijlen promoten binnen onze vzwWing Chun Academie zelzate VZW
Grote Baan 164/1002, 9920 Lievegem
Telefoonnummer : GSM: +32468152013
BANK KBC
IBAN : BE47 7360 1796 6080
BIC : KREDBEBB
Btw nummer :BE 0643.470.284


* © 2013 - 2024 |Alle rechten voorbehouden.| WCFVZW
.